Traducció jurada

A Laura Sánchez Traduccions us oferim un servei àgil i altament professional de traducció jurada en anglès, català, castellà o qualsevol altra llengua de tota aquella documentació que requereixi el segell i la signatura d’un traductor jurat. Amb totes les garanties i seguretat que aquest tipus de traducció requereixen.

La traducció jurada, també anomenada traducció oficial o traducció certificada, només és vàlida si la fan traductors acreditats o habilitats pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, per a la llengua castellana, o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, per a la llengua catalana, i inscrits en el corresponent registre. Els traductors certifiquen mitjançant la seva signatura i segell la fidelitat i exactitud de les traduccions.

traducció jurada lauratraduccions.com

Traducció jurada lauratraduccions.com

Quan és necessària una traducció jurada?

Són moltes les situacions en què organitzacions o institucions governamentals i centres educatius, especialment universitats, exigeixen que les traduccions de títols, expedients acadèmics, contractes, escriptures, certificats i altres documents siguin jurades.

El traductor jurat assegura i garanteix la fidelitat amb el text original, i així ho certifica mitjançant  la seva signatura i segell oficial.

lauratraduccions.com

Laura Sánchez Bel

Traductora jurada de català i anglès. Inscrita al registre de professionals de la traducció i la interpretació de la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Jo m’encarrego personalment dels projectes de traducció jurada de català a anglès o d’anglès a català.

Per a la resta de combinacions, comptem amb una xarxa de traductors jurats degudament legalitzats d’arreu del món.

Màxima confiança en les vostres traduccions jurades. Certificacions oficials.

Contacteu-nos aquí!

Som especialistes en traducció jurada:

 • Partides de naixement
 • Partides de defunció
 • Certificats de matrimoni
 • Certificats de fe de vida i d’estat
 • Certificats i comunicats mèdics
 • Certificats d’antecedents penals
 • Expedients acadèmics
 • Certificats d’assistència i aprofitament
 • Diplomes i títols universitaris
 • Acreditacions
 • Homologacions
 • Contractes i convenis
 • Estatuts i actes de constitució
 • Resolucions judicials i sentències
 • Peritatges
 • Escriptures i actes notarials
 • Memòries econòmiques

Màxima qualitat per a les vostres traduccions jurades

Les traduccions jurades s’entreguen sempre en paper timbrat i consten de: traducció jurada, document original o fotocòpia, i  certificat de fidelitat. En totes les pàgines hi consta de manera clara la signatura i el segell original del traductor jurat.

En els projectes de traducció jurada, a més a més, respectem al màxim possible la maquetació original del document entregat per jurar. D’aquesta manera agilitzem el procés de validació per part del client final.

Les traduccions jurades només tenen validesa en format paper, per aquest motiu s’envien per missatger o correu certificat a l’adreça que ens indiqueu. Si ho preferiu, també les podeu recollir en mà.

A Laura Sánchez Traduccions gestionem projectes de traducció jurada en qualsevol llengua i treballem amb el rigor i la confidencialitat que requereixen aquests documents.

Exemple de traducció jurada

A continuació us presentem un exemple real de traducció d’un projecte gestionat a Laura Sánchez, gestió de projectes lingüístics, juntament amb la traducció que ofereix un traductor automàtic, perquè pugueu valorar les diferències.

Text original

Termination of this Agreement shall be without prejudice to any existing rights and/or claims that the XX or ZZ may have against the YY and/or the HH and shall not relieve the YY and/or the HH  from fulfilling the obligations accrued prior to such termination. The provisions of this Agreement shall survive the expiration or termination of this Agreement to the extent necessary to effect the intent of the parties and to protect the XX’s rights in and to the MARKS.

Traducció automàtica

La terminació d’aquest Acord s’entén sense perjudici dels drets existents i / o reclamacions que el XX o ZZ puguin tenir en contra l’AA i / o la HH i no eximiran al YY i / o la HH de complir les obligacions meritades amb anterioritat a aquesta terminació. Les disposicions d’aquest Acord sobreviuran a l’expiració o terminació d’aquest Acord en la mesura necessària per efectuar la intenció de les parts i per protegir els drets de la XX i de les marques .

Traducció professional

La rescissió d’aquest Acord es farà sens perjudici de qualsevol dret o petició existent que la XX o ZZ tinguin contra l’YY i/o la HH i no descarregarà l’YY ni la HH ni ambdós de complir amb les obligacions adquirides prèviament a aquesta rescissió. Les disposicions d’aquest Acord romandran vigents després de la finalització o rescissió de l’Acord en la mesura necessària per acomplir la intenció de les parts i protegir els drets de la XX sobre les MARQUES.

Serveis de traducció especialitzada pels nostres clients: